הגות ומחשבה

בין הרגלים לראש השנה ויו״כ

בין הרגלים לראש השנה ויו״כ

היחס בין שלש רגלים לראש השנה ויום הכיפורים ענין ראש השנה ויום הכיפורים כמו שאמרנו לך לפני זה, כי המועדים הג' נגד שלש בחינות שיש לעולם בכללו כמו שהתבאר. הבחינה

עינויים ביום כיפור

עינויים ביום כיפור

  ענין חמשה עינויים ביום הכיפורים ביום הכיפורים צוה השם יתעלה למעט הגוף ולענות הנפש בחמשה עינויים, ואז אין הנפש מיושבת בגוף, והיא נבדלת לבדה לעצמה מסולקת מן הגופניות והוא

כפרות בתרנגול?

כפרות בתרנגול?

  מנהג כפרות בתרנגול. איתא בגמ' (ברכות ס' ע"ב) תנא משמיה דרבי עקיבא לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד. כי הא, דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא,

והחיים לדון

והחיים לדון

ביאור המשנה באבות 'והחיים לדון' ומה הטעם יום הדין דווקא בראש השנה? במשנה (אבות ד' כ"ד) הוא היה אומר, הילודים למות, והמתים להחיות, והחיים לדון. לידע להודיע ולהודע שהוא אל,

פסק הדין ניתן לשינוי?

פסק הדין ניתן לשינוי?

האם ניתן לשנות את פסק הדין שנכתב בראש השנה ונחתם ביוה"כ ואתה אל תאמר כי ר' יוסי סבירא ליה דאין האדם נדון בר"ה לגמרי, דא"כ יקשה לך הא דקאמר כמאן